Separovanie odpadu v Domove seniorov Dolinka

Veľkým nedostatkom súčasnej doby je nadmerná tvorba domového odpadu. Likvidácia odpadu sa stáva pre všetky obecné úrady veľkým problémom. Problém nespočíva len v tom, že jeho vývoz a likvidácia neúmerne zaťažuje obecnú pokladňu ale sú medzi nami aj nezodpovední jednotlivci, ktorí sú ľahostajní k prírode a odpad ani netriedia ba dokonca znečisťujú aj svoje okolie. Tvorba domového odpadu je aj súčasťou života v Domove seniorov Dolinka. Aby ho bolo čo najmenej rozhodli sme sa vytvoriť také podmienky aby naši obyvatelia a zamestnanci mohli všetok odpad triediť a tak prispieť k lepšiemu životnému prostrediu v budúcnosti.          Triedenie odpadu by malo byť samozrejmosťou už v každej domácnosti, preto aj naši obyvatelia a personál domova triedia odpad do vyhradených košov a kontajnerov a tým podiel komunálneho odpadu klesá. Triedime papiere, plasty, tetrapaky, kovové obaly a najnovšie Bio odpad ako lístie a pokosenú trávu…to všetko môžeme využiť kompostovaním. Kompostovanie je prirodzený proces rozkladania organických látok mikroorganizmami a malými živočíchmi. Výsledný produkt je kompost. Ten môžeme využiť ako hnojivo v našej záhradke pri pestovaní zeleniny a kvetov.
O odvoz nášho vyseparovaného odpadu sa stará Remeselný dvor v spolupráci s Marius Pedersen, ktorý separujú a odvážajú odpad. Keďže v našom zariadení sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť je zabezpečený odvoz aj nebezpečného odpadu ako sú injekcie, striekačky a liečivá po expirácií. Odvoz toho odpadu zabezpečuje firma EKO LOG s.r.o.

Kompostovanie bio odpadu.

Zberné nádoby na separovanie odpadu.