Aktuality

Oznam o návštevách obyvateľov u príbuzných v čase vianočných sviatkov

Odporúčané podmienky na zabezpečenie bezpečného pobytu klientov Domova seniorov Dolinka počas vianočných a novoročných sviatkov mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia Všetci klienti a zamestnanci boli dňa 18. decembra 2020 otestovaní antigénovým testom s negatívnym výsledkom. Po dohode s vedúcou zdravotného úseku Domova seniorov Dolinka sme sa rozhodli, že na základe negatívnych výsledkov testovania môžu klienti na sviatky zariadenie bezpečne opustiť za dodržania nasledovných podmienok: Pri návrate do zariadenia v záujme bezpečnosti ich návratu do kolektívu seniorov v domove sa preukážu negatívnym PCR testom, nie starším ako, 24 hodín. aj v prípade negatívneho výsledku tohto PCR testu je nutná Čítajte viac

Oznam o prijatých opatreniach súvisiacich s pandémiou COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV) sú návštevy v Domove seniorov Dolinka aj donášanie akýchkoľvek vecí /vrátane potravín/ od príbuzných zakázané. Vláda SR dňa 1. októbra 2020 vyhlásila núdzový stav na celom území Slovenskej republiky. V súčinnosti s  núdzovým stavom vydalo MPSVaR Slovenskej republiky Pandemický plán pre prípad pandémie. Súčasťou Pandemického plánu je aj opätovné určenie Domova seniorov Dolinka, ul. ČSA 67/57, 962 23 ako subjekt hospodárskej mobilizácie. Na základe vyššie uvedených skutočností platí pre všetkých zamestnancov a  prijímateľov sociálnej služby v  Domove seniorov Dolinka Krízový plán prijatý dňa 5. mája 2020 Čítajte viac

Krízový plán ochrany zamestnancov a obyvateľov domova pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19)

Chvíle v knižnici v Očovej

Marec je venovaný mesiacu knihy, aj my si vždy pripomíname tento mesiac  prečítaním peknej knihy, prípadne  si spoločne prečítame krátky literárny útvar, pohovoríme si o prečítam príbehu formou voľného  rozhovoru, besedy. Chvíle strávené v knižnici sú však pre nás zážitkom, nie sú len obyčajnými chvíľami oddychu. Načerpáme a nazbierame nové poznatky, každý si nájde to svoje. Pán Čunderlík sa nevzdialil ani na chvíľu od kníh venovaných ovocinártsvu, pani Hroncová podrobne študovala kuchárske knihy. Každý si tam našiel svoje a veru nechcelo sa nám od kníh ani odísť. Musím povedať, že sme knižnicu opakovane navštívili niekoľkokrát a vždy sa sem vraciame Čítajte viac