Cenník služieb

 

Cenník služieb v Domove seniorov Dolinka
SLUŽBA ČINNOSŤ CENA ZA JEDNOTKU PRIEMERNÁ CENA ZA MESIAC
 STRAVOVANIE V Domove seniorov Dolinka sa stravovanie zabezpečuje prípravou a donáškou stravy zo školskej jedálne Základnej školy s materskou školou   M. B. Funtíka v Očovej. 5,06 Eur/deň 151,80 Eur
 BÝVANIE Bývanie v Domove seniorov Dolinka je poskytované v súlade so  zákonom o sociálnych službách a Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 o  podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o  minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia sociálnych služieb  v znení neskorších noviel. 0,27 Eur/m2 104 Eur
 UPRATOVANIE Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň a prijímateľa sociálnej  služby vo výške 0,80 Eur/deň 24 Eur
 PRANIE,     ŽEHLENIE,     ÚPRAVA   ŠATSTVA Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa  stanovuje na deň a prijímateľa vo výške. 0,700Eur/deň 21 Eur
 DOHĽAD Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej  fyzickej osoby sa v súlade sozákonom o sociálnych službách stanovuje v  Domove seniorov Dolinka podľa rozsahu denného dohľadu pri  sebaobslužných činnostiach v hodinách a rozsahu pomoci nasledovne: 1,2 – 3,2Eur/deň 32 – 96 Eur
 SPOLU 8,03 – 10,03Eur/deň 332,8 – 396,8 Eur
* vypočítaná cena služieb sa môže líšiť od priemernej ceny, v závislosti na veľkosti plochy izby, alebo zvýšenému koeficientu za úpravu stravy pri zavedenej PEG sonde, alebo nazogastrickej sonde prijímateľa sociálnej služby