Oznam o prijatých opatreniach súvisiacich s pandémiou COVID-19

Vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii, v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom (COVID-19, SARS-CoV)

sú návštevy v Domove seniorov Dolinka aj donášanie akýchkoľvek vecí /vrátane potravín/ od príbuzných zakázané.

Vláda SR dňa 1. októbra 2020 vyhlásila núdzový stav na celom území Slovenskej republiky. V súčinnosti s  núdzovým stavom vydalo MPSVaR Slovenskej republiky Pandemický plán pre prípad pandémie. Súčasťou Pandemického plánu je aj opätovné určenie

Domova seniorov Dolinka, ul. ČSA 67/57, 962 23 ako subjekt hospodárskej mobilizácie.

Na základe vyššie uvedených skutočností platí pre všetkých zamestnancov a  prijímateľov sociálnej služby v  Domove seniorov Dolinka Krízový plán prijatý dňa 5. mája 2020 v  plnom rozsahu. Všetci zamestnanci sú povinní riadiť sa jednotlivými ustanoveniami Krízového plánu vrátane platných dodatkov.

Webový odkaz na pandemický plán MPSVaR:  pandemicky-plan-mpsvrsr-pripad-pandemie-podpisom