Cenník služieb

  Cenník služieb v Domove seniorov Dolinka    
SLUŽBA ČINNOSŤ CENA ZA JEDNOTKU PRIEMERNÁ CENA ZA MESIAC
STRAVOVANIE V Domove seniorov Dolinka sa stravovanie zabezpečuje prípravou a donáškou stravy zo školskej jedálne Základnej školy s materskou školou M. B. Funtíka v Očovej. 5,06 Eur/deň 151,80 Eur
BÝVANIE Bývanie v Domove seniorov Dolinka je poskytované v súlade so zákonom o sociálnych službách a Vyhláškou MZ SR č. 259/2008 o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na ubytovacie zariadenia sociálnych služieb v znení neskorších noviel. 0,27 Eur/m2 104 Eur
UPRATOVANIE Výška úhrady za upratovanie sa stanovuje na deň a prijímateľa sociálnej služby vo výške 0,80 Eur/deň 24 Eur
PRANIE, ŽEHLENIE, ÚPRAVA ŠATSTVA Výška úhrady za pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva sa stanovuje na deň a prijímateľa vo výške. 0,700Eur/deň 21 Eur
DOHĽAD Výška úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby sa v súlade sozákonom o sociálnych službách stanovuje v Domove seniorov Dolinka podľa rozsahu denného dohľadu pri sebaobslužných činnostiach v hodinách a rozsahu pomoci nasledovne: 1,2 – 3,2Eur/deň 32 – 96 Eur
Spolu   8,03 – 10,03Eur/deň 332,8 – 396,8 Eur
 
* vypočítaná cena služieb sa môže líšiť od priemernej ceny, v závislosti na veľkosti plochy izby, alebo zvýšenému koeficientu za úpravu stravy pri zavedenej PEG sonde, alebo nazogastrickej sonde prijímateľa sociálnej služby

EON 2020-ekonomicko oprávnené náklady podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení na rok 2020