Cenník služieb

Cenník úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 
Odborné činnosti Výška úhrady za 1 deň
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej osoby stupeň IV. stupeň V. stupeň VI.
2,70 3,00 3,50
Obslužné činnosti 1-posteľová izba 2-posteľová izba 3-posteľová izba
Ubytovanie  (+upratovanie) 5,50 5,30 5,10
Pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva   1,20 1,20 1,20
Stravovanie (racionálne, šetriace) 8,08

VZN č, 74/2023 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka v Očovej

EON a údaje o bežných výdavkoch, bežných príjmoch a priemernom príspevku z MPSVR

Rok 2022

EON-2022 – ekonomicko oprávnené náklady podľa §72 ods. 5 zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení za rok 2022

Údaje o BV,BP a priemernom príspevku z MPSVaR podľa §75 ods.17 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách za rok 2022

Rok 2021

EON-2021 – ekonomicko oprávnené náklady podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení za rok 2021

Údaje o BV, BP a priemernom príspevku z MPSVaR podľa §75 ods.17 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách za rok 2021

Rok 2020

EON-2020 – ekonomicko oprávnené náklady podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení za rok 2020

Rok 2019

EON-2019 – ekonomicko oprávnené náklady podľa §72 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení za rok 2019