Činnosť

Vitajte na stránkach nášho domova pre seniorov. Poskytujeme pobytovú sociálnu službu v nepretržitej prevádzke, zameranú na podporu pri naplňovaní potrieb seniorov, ktorí majú zníženú sebestačnosť, zvlášť z dôvodu veku, ktorých situácia vyžaduje pravidelnú pomoc inej fyzickej osoby. Užívatelia služieb poskytovaných v Domove pre seniorov môžu mať taktiež pridruženú telesnú,  alebo ľahšiu formu zmyslovej vady a potrebujú pobytové služby sociálnej starostlivosti.

Postup pri prijímaní klientov – Podmienky prijatia

Vážení žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v Domove seniorov Dolinka v Očovej. Obec v spolupráci s Domovom seniorov  Dolinka uverejňuje poradovník čakateľov v upravenej forme na webovú stránku našej obce. Rovnako zverejňuje  Domov seniorov Dolinka poradovník na svojej webovej stránke a pravidelne ho aktualizuje.

K tejto myšlienke nás viedla najmä snaha sprístupniť Vám informácie o Vašom aktuálnom umiestnení v poradovníku čakateľov kedykoľvek budete chcieť, ako aj snaha o čo najväčšiu transparentnosť nášho konania. Túto možnosť nemajú samozrejme iba vlastníci počítača a internetu. Nezabudnite, že k internetu je dnes pripojený každý úrad miestnej samosprávy, škola alebo knižnica, kde Vám iste radi pomôžu s pripojením, ako aj vyhľadaním našej webovej stánky.

Skôr, než začnete  vyhľadávať na našej webovej stránke potrebné dôležité informácie pre žiadateľov  o poradovníku pre Vami požadovaný druh sociálnej služby, prečítajte si prosím Vás nasledujúce riadky, ktoré Vám majú nielen napomôcť pri orientácii v poradovníku, ale tiež objasniť mechanizmus prijímania žiadateľov z poradovníka čakateľov v Domove seniorov v Očovej, ktorý vedie  poradovník čakateľov v súlade s § 80 zákona č. 448 /2008 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi obce.

a) Žiadatelia o poskytovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov sú do poradovníka čakateľov zaraďovaní v prípade, ak v zariadení pre seniorov nie je voľné miesto.

b) Žiadosti sú do poradovníka zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené.

c) Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o umiestnenie v sociálnom zariadení je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

d) Posudok o odkázanosti na sociálnu službu vyhotoví obecný úrad, mestský úrad, alebo vyšší územný celok  príslušný podľa miesta trvalého bydliska  žiadateľa.

e) Žiadateľom o umiestnenie do domova seniorov vyhotovuje posudok o odkázanosti obecný úrad,  alebo mestský úrad  príslušný podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa.

f) Žiadateľom o umiestnenie do domova sociálnych služieb vyhotovuje posudok o odkázanosti vyšší územný celok  príslušný podľa miesta trvalého bydliska  žiadateľa.

g) Domov seniorov  predvoláva žiadateľov z poradovníka čakateľov na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa Zákon č. 448//2008 Z.z. o sociálných službách  v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste poverenými pracovníkmi Domova seniorov Dolinka

2. kritérium: poradie žiadateľa v poradovníku čakateľov Žiadosti žiadateľov sú vybavované v poradí, v akom boli do Domova seniorov v Očovej doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétnu izbu rozhodujúce.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa Z prevádzkových dôvodov sú klienti Domove seniorov Dolinka v Očovej umiestňovaní na jednotlivé oddelenia podľa toho, koľko sebaobslužných úkonov dokážu zvládnuť. Je nemožné ubytovávať imobilných klientov na oddelenie mobilných klientov, kde nie je 24 – hodinová služba ošetrovateľského personálu, ktorú takýto klienti potrebujú a naopak mobilní klienti na oddelení imobilných klientov by rozsah poskytovaných služieb nevyužívali a prostredie výrazne odlišné od domáceho prostredia by mohlo negatívne ovplyvniť priebeh ich adaptácie v našom zariadení  O prijatí do Domova seniorov  rozhoduje trojčlenná komisia v zložení: riaditeľ Domova seniorov Dolinka, hlavná sestra a vedúca sociálneho úseku. Pri prijímaní do Domova seniorov Dolinka v Očovej sa vyberie prvý vhodný žiadateľ ( žiadateľka ) v súlade s vyššie uvedenými kritériami. Váženým žiadateľom oznamujeme, že vyššie uvedené kritériá sú jedinými rozhodujúcimi faktormi pre prijatie do Domova seniorov  služieb v Očovej.

 

Mgr. Miroslav Feješ
riaditeľ  DSD

K ŽIADOSTI O PRIJATIE JE POTREBNÉ PRILOŽIŤ:

posudok o odkázanosti na sociálnu službu
– rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
– rozhodnutie o dôchodku zo Sociálnej poisťovni
– súhlas so zaradením do zoznamu žiadateľov (k stiahnutiu na našej stránke)
– súhlas so spracúvaním osobných údajov (k stiahnutiu na našej stránke)

Vaše žiadosti môžete doručiť osobne, poštou alebo na email: info@dsdolinka.sk alebo
socialnedolinka@gmail.com.

 

 

ZOZNAM DOKLADOV, OSOBNÝCH VECÍ A OBLEČENIA PRI NÁSTUPE DO DOMOVA SENIOROV DOLINKA V OČOVEJ.

Domov seniorov DOLINKA v Očovej Vám predkladá zoznam dokladov, osobných vecí a ošatenia, ktoré je potrebné si doniesť pri nástupe do nášho Domova.

DOKLADY POTREBNÉ K PRIJATIU:

– rodný list
– občiansky preukaz
– sobášny list
– výmer o dôchodku zo sociálnej poisťovne
– rozhodnutie o priznaní bezvládnosti
– zdravotná karta a lieky na jeden mesiac
– preukaz poistenca

ZOZNAM OSOBNÉHO OŠATENIA A OSOBNÝCH VECÍ:

– ošatenie letné,  zimné, spoločenské              OZNAČENÉ MENOM
– domáce oblečenie OZNAČENÉ MENOM
– spodné prádlo OZNAČENÉ MENOM
– pyžamo, nočné košele OZNAČENÉ MENOM
– ortopedické prezuvky (papuče, pevná obuv, ktoré nepoškodzujú podlahu)
– obuv (denné nosenie, spoločenská)
– hygienické potreby (hrebeň, zubná kefka, zubná pasta, čistič zubnej protézy, šampón, mydlo, kozmetické prípravky, natáčky, potreby na holenie, …)
– 2 x uterák, 2 x osuška veľká, froté rúško na umývanie  OZNAČENÉ MENOM
– vankúš, paplón alebo perina, ktoré musia byť vyčistené v chemickej čistiarni a s potvrdením o ich vyčistení, ktoré nie je staršie ako 30 dní  OZNAČENÉ MENOM
– hygienický chránič matraca (rozmer 90×200 cm, dá sa kúpiť v obchodoch s nábytkom alebo objednať priamo u nás) OZNAČENÉ MENOM
– posteľná plachta napínacia s gumičkou OZNAČENÉ MENOM
– deka 2 ks (na posteľ, na prikrytie pri TV)
– príbor, pohár
– veci osobnej potreby, na ktoré máte citovú naviazanosť (hrnčeky, šálky, tanieriky, obrázky, fotografie, vankúšiky, knihy, zrkadielko, kvety, veci na ručné práce, …)
– obľúbené kreslo (polohovateľné, nepoškodené)

Do Domova seniorov Dolinka nie je povolené priviesť si domáce zvieratá
DOTAZNÍK PRE RODINNÉHO PRÍSLUŠNÍKA, KTORÝ SPREVÁDZA BUDÚCEHO OBYVATEĽA DO DOMOVA SENIOROV DOLINKA OČOVÁ

Priezvisko:
Meno:
Dátum narodenia:

Tento dotazník pomôže budúcemu obyvateľovi lepšie zvládnuť nové podmienky života v našom zariadení. Vašeho blízkeho môžete navštevovať každý deň. V zariadení sa konajú zábavy cca 4x do roka s hudbou a malým občerstvením. Pre klientov sa zabezpečujú kultúrne podujatia. Každý klient sa môže zapojiť do rôznych akcií, ktoré sa v Domove seniorov Dolinka v rámci voľnočasových aktivít ponúkajú.
Prosíme  Vás o krátke a výstižné odpovede na niekoľko otázok.
Ďakujeme!

1. MÔŽETE UVIESŤ NEJAKÉ OBĽÚBENÚ ČINNOSŤ VÁŠHO BLÍZKEHO?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. AKÚ MÁ RÁD HUDBU?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. ČO NAJRADŠEJ ROBIL POSLEDNOU DOBOU?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. AKÉ MÁ RÁD KNIHY?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5. DÍVA SA RÁD NA TELEVÍZIU?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
6. AKÉ MÁ RAD FILMY?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. RÁD/A SA ZHOVÁRA?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

8. JE SAMOTÁR/KA?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
9. JE VERIACI/A/?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. AKÉ ČINNOSTI JE SCHOPNÝ /A/ VYKONÁVAŤ?
Kúpanie…………………………………………………………………………………………………………………………….
Jedenie……………………………………………………………………………………………………………………………. Obliekanie…………………………………………………………………………………………………………………………
Vychádzky………………………………………………………………………………………………………………………..

11. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE PRIANIE, ČO SA TÝKA STRAVY?
Vyžaduje mletú stravu………………………………………………………………………………………………………..
Inak upravenú stravu………………………………………………………………………………………………………….
Aké jedlo má rád/a/……………………………………………………………………………………………………………
V akej polohe príma potravu……………………………………………………………………………………………….

12. O KOĽKEJ HODINE:?
ráno je naučený /á/ vstávať…………………………………………………………………………………………………
večer je zvyknutý /á/ ísť spať?…………………………………………………………………………………………….
odpočíva popoludní?………………………………………………………………………………………………………….
odpočíva dopoludní……………………………………………………………………………………………………………

13. MÁ NEJAKÉ ZVLÁŠTNE NÁVYKY /DENNÝ REŽIM/?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
14. AK JE NARUŠENÁ KOMUNIKÁCIA SO ZDRAVOTNÝCH DÔVODOV, AKÝM SPÔSOBOM SPOLU KOMUNIKUJETE?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15. JE SCHOPNÝ /Á/ SÁM /A/ SI PRERÁTAŤ PENIAZE?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
16. AKO ČASTO POTREBUJE SLUŽBY KADERNÍKA, HOLIČA, PEDIKÚRA?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
17. BOLI BY STE OCHOTNÝ OSLÁVIŤ SPOLU S OSTATNÝMI OBYVATEĽMI A VAŠIMI BLÍZKYM JEHO NARODENINY V DS Dolinka Očová?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18. BUDETE NIEKEDY VAŠEHO BLÍZKEHO BRÁVAŤ DOMOV?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
19. AKO ČASTO BUDETE SVOJHO BLÍZKEHO NAVŠTEVOVAŤ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
20. INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ďakujeme za spoluprácu. Veľmi ste nám pomohli a svojmu blízkemu ešte viac. Ak bude smutný /á/ vieme aspoň pre začiatok, ako rozptýliť jeho pochmúrnu náladu.

 

Dotazník vyplnil /a/:……………………………………………….
Dňa:……………………………………………………………………