Formuláre a tlačivá

 

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Žiadosť o posúdenie-preposúdenie odkázanosti na sociálnu službu – obec

Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

Podmienky prijatia občanov do zariadení

Kritéria prijímania klientov do DSD

Súhlas so zaradením do zoznamu žiadateľov

Súhlas na spracovanie osobných údajov

Dotazník pre príbuzného

O nás

Pozvanie k nástupu

VZN č.45/2017 o rozsahu poskytovania sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby v Domove seniorov Dolinka v Očovej

Cenník služieb